SAKARYA İLİ SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ SEÇİMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Sakarya İli Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 06.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan
"Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar" doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Sakarya İli Sigorta Acenteleri Delege seçimi ;
"Seçmen Listesi"nde mevcut Sigorta Acenteleri arasından 10 Ekim 2013 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

Seçimler ; Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda yapılacaktır olup, Seçim günü oy kullanma süresi
saat 09:30'da başlatılacak ve bu süre saat 16:30'da sona erecektir.

Sakarya İli Üç (3) İl Delegesi ile temsil edilecektir.

TOBB tarafından belirlenen ve Sakarya ili sigorta acentelerini gösteren
KESİN SEÇMEN LİSTESİ Odamızın http://www.satso.org.tr internet sitesinde ve Hizmet binamızın İlan panosunda 01 Ekim 2013 Salı ve 02 Ekim 2013 Çarşamba günleri olmak üzere iki işgünü süreyle ilan edilecektir.

Seçimle ilgili belgeler (
Sakarya İli Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesin Seçmen Listesi, Adaylık Dilekçesi, Tüzel Kişiler için Yetki Belgesi Talep Dilekçesi, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar) ekte yer almaktadır.

SAKARYA İLİ SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELİĞİ ADAYLIK BAŞVURUSU;

Sakarya İli sigorta acenteleri il delegeliği adaylığı için başvurular 3 Ekim 2013 Perşembe gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin süre 7 Ekim 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir.

Kesinleşen listede yer alan Sakarya ili sigorta acentelerinden; il delege adayı olmak isteyenler, bir dilekçe ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na başvuracaktır.

İl delegeliğine aday olanların listesi 08 - 10 Ekim tarihleri arasında Odamızın ilan panasunda asılmak ve internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edecektir.

Başvuru sırasında; tüzel kişi sigorta acenteleri, kendilerini temsil edecek olan gerçek kişi temsilcisinin ismini de adaylık başvurusu esnasında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na bildirilecektir.

SEÇİM SANDIK KURULU;

Seçmen listelerini incelemek ve seçimleri yapmak üzere Odamız personeli arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir "seçim sandık kurulu" oluşturulmuştur.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam edecektir.

Seçim Sandık Kurulumuz aşağıda belirtilen Oda personelimizden oluşturulmuştur.

Mümin HAŞIL (Sandık Kurulu Başkanı)
Dilek USLUKOL (Sandık Kurulu Üyesi)
Hakan İRİS (Sandık Kurulu Üyesi)

Seçimlerle ilgili esaslar "Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar"da yer almaktadır.


OY VERME İŞLEMİ;

MADDE 22 -
(1) Oy verme işlemleri, gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

(2) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

(3) Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde il delege seçimi için il odası mührü, Sektör Meclisi ve İcra Komitesi üyelik seçimi için ise Birlik mührü bulunan ve oy verme sırasında verilecek tek tip zarflara konulması suretiyle kullanılır.

(4) Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.

(5) Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak doldurmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.

(6) İcra Komitesi üyeliği seçimi için doldurulacak oy pusulalarında asıl ve yedek üye adaylarının isimleri ayrı ayrı belirtilir.

(7) Oy pusulalarına gerçek kişi acentelerin ad ve soyadları, tüzel kişi acentelerin ise ticaret unvanı ve temsilcisi gerçek kişinin adı ve soyadı ile birlikte yazılır. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

(8) Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du¬rum tutanakla tespit olunur.


SANDIKLARIN AÇILMASI VE OYLARIN TASNİFİ;

MADDE 23 -
(1) Seçim sonunda sandık, seçim sandık kurulu üyeleri tarafından oy verme yerinde bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sayılarak tutanağa yazılır.

(2) Sandıktan çıkan bütün zarflar, tek tek kontrol edilir. Bunun sonucunda, üzerinde il odası / Birlik mührü bulunmayan veya üzerinde herhangi bir işaret, imza veya hüviyet taşıyan zarflar geçersiz sayılarak ayrılır. Kalan zarfların sayısı, oy veren seçmen sayısıyla karşılaştırılır. Zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde seçim sandık kurulu başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişigüzel çekerek ayırır.

(
3) Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir. Bundan sonra geçerli zarflar sayılarak sandığa konur ve ara verilmeksizin alenen tasnife başlanır.

(4) Oyların sayımı ve dökümü aralıksız devam eder. Yapılacak itirazlar işi durdurmaz.

(5) Tasnif işinin tertibi ve idaresi seçim sandık kurulu başkanına veya onun bulunmama¬sı halinde görevlendireceği sandık kurulu üyesine aittir. Tasnif neticesinde oy pusulalarının zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanağa geçirilir.

(6) Adayların aldıkları oylar belirlendikten sonra, adaylar en yüksek oy alandan aşağıya doğru sıralanır ve seçilecek kişi kadar aday, sırasıyla en yüksek oy alandan başlamak üzere adaylar arasından belirlenir. İcra Komitesi yedek üye adayları için de aynı işlem gerçekleştirilir.

(7) Oy pusulasında, öncelikle aday olmayan isimler silinir. Daha sonra, geriye kalan isimler arasından tespit edilen seçilecek kişi sayısından fazla olan isimler sondan başlayarak silinir. Belli aday sayısından az sayıda isim ihtiva eden oy pusulası olduğu gibi kabul edilir ve geçerli sayılır. Aynı isim pusulada birkaç defa yazılsa bile tek oy sayılır.

GEÇERSİZ OY PUSULALARI

MADDE 24 - (1) Oy pusulalarının tasnifinde uygulanacak esaslar şunlardır;

a) Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılır.

b) Seçmenlerin adını, soyadını, imzasını ve siyasi hüviyetini belli edecek herhangi bir alamet veya işaret taşıyan zarfların içerisinden çıkan oy pusulaları geçersiz sayılır.

c
) Okunabilen ve seçilme yeterliliğini haiz olanlara verilenler hariç, ihtiva ettikleri adlardan hiçbirisi sandık kurulunca okunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

ç) Aynı zarftan çıkan muhtelif adlar taşıyan birden fazla oy pusulaları geçersiz sayılır.

d) Bir zarftan aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların bir tanesi geçerli sayılır, diğerleri imha edilir.

e) Bir oy pusulasında seçilme yeterliliğini haiz olanlarla olmayanların adları bir arada yazılı ise, seçilme yeterliliğini haiz olmayanların adları okunacak şekilde çizildikten son¬ra diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

f) Tüzel kişi unvanı ile gerçek kişi temsilcisinin adı-soyadının birlikte yazılmaksızın yalnızca birinin ismi/unvanı yazılmış olduğunun tespit edilmesi halinde bu isim/unvan çizilerek diğer kişilerin oyları geçerli sayılır.

g) Oy pusulasında aday listesinde olmayan bir kişinin isminin bulunması halinde bu isim çizilerek, diğer şahısların oyları geçerli sayılır.

ğ) Seçmenin hüviyetini veya oyunu belli edecek herhangi bir işaret, kayıt, ibare taşıyan zarfın içindeki oy pusulaları geçersiz sayılır.

OYLARIN EŞİTLİĞİ;

Madde 26 - (1) Adaylar arasında eşit sayıda oy almış olanlar bulunduğu takdirde seçim sandık kurulu önünde seçim sandık kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır. Son sırada eşit sayıda oy alanlardan sıralama kurasını kazanamayanlar seçilmemiş sayılır.

Sakarya İli Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesin Seçmen Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Adaylık Dilekçesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Tüzel Kişiler için Yetki Belgesi Talep Dilekçesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş