Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” kapsamında Makine Sektörü özelinde Öncelikli Ürünler Listesi yayınlanmış olup başvurular 3 Ekim 2019, Çarşamba günü açılan çağrı ile başlamıştır. Programın amacı, Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaktır. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, Ticarileşme, Yatırım ve Üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında Komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacaktır. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenir. Başvuru sahibi ile proje paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı protokolü, Program Portalında yayınlanan uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formunun doldurulması suretiyle imzalanır. Başvuru sahibi ile Proje Paydaşları arasında, paydaşın öncelikli ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği bir Uzlaşı Protokolü imzalanması beklenmektedir. Proje Paydaşının kamu kurum/kuruluşu olması halinde Uzlaşı Protokolü sunulması gerekli olmayıp paydaştan öncelikli ürünü satın alabileceğine ilişkin niyetini gösterir yazı alınması yeterlidir. Ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması vb. durumlarda proje teklifinde Proje Paydaşı bulunmayabilir. Başvurular iki aşamalı (ön başvuru ve kesin başvuru) olarak alınacak olup Başvuruların yapılacak Program Portalına (e-imza ile erişim için öncelikle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde Yetkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir (Halihazırda E-TUYS yetkilendirmesi olan firmalar için Yetkilendirme işleminin yapılması gerekli değildir). Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve Yatırım Harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.

Çağrı kapsamında belirlenmiş olan Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi: https://www.hamle.gov.tr/Home/UrunListesi
Programın aşamaları:
Ön Başvuru
Kesin Başvuru
Başvuruların Değerlendirilmesi
Destekleme


Ön Başvurular için son tarih: 22 Kasım 2019, Cuma
Çağrı Duyurusu ve Öncelikli Ürün Listesi: http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani
Başvuru için: https://www.hamle.gov.tr/
Portal başvuru rehberi için:  http://satso.org.tr/bilgiicerik/183/teknoloji-odakli-sanayi-hamlesi-programi-portal-basvuru-rehberi.aspx

Kimler başvurabilir?
•          Türkiye’de yerleşik Sermaye Şirketleri
•          Birden çok tüzel kişiliği kapsayacak şekilde ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvuru, Değerlendirme ve Destekleme Süreci

Ön Başvuru

Belirlenen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin, üretilmesine yönelik yatırım projeleri için ön başvurular toplanır.
o Güncel çağrı planında Makine Sektörü için belirlenen öncelikli ürünlerin listesi yayınlanmıştır.
o Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.
Ön Başvuru aşamasında gerekli belgeler Çağrı Planında yayınlanır. 
o Program Portalından (E-TUYS) başvuru yapabilmek için öncelikle Dokümanların Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği uyarınca Yetkilendirme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Halihazırda E-TUYS yetkilendirmesi olan firmalar için Yetkilendirme işleminin yapılması gerekli değildir.
Güncel Ön Başvuru son tarihi: 22 Kasım 2019


Kesin Başvuru
Ön başvuru sonrasında Kesin Başvuru yapmaya davet edilen firma, Çağrı Planlarında öngörülen takvim dâhilinde, Proje Fizibilitesi ve Bağımsız Değerlendirme Raporunun yanı sıra Program Portalında yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlar.
o Proje Fizibilitesi formatı: https://www.hamle.gov.tr/Files/dokumanlar/Proje%20Fizibilitesi%20Raporu%20Format%C4%B1.pdf 
o Bağımsız Değerlendirme Raporu Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacaktır. Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlanırken Bağımsız Danışmanlık Firması tarafından yatırımcı firmanın yerinde inceleme yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi için Son Tarih: 17 Ocak 2020


Başvuruların Değerlendirilmesi

Kesin başvurusu öngörülen takvim içerisinde eksiksiz tamamlanan projeler Komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. 
o Değerlendirme kriterleri:
Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme
Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme
Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme
Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma
Yüksek katma değerli olma
Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme
Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme
Yenilikçi ve AR-GE’ye dayalı yatırım olma
Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma,
Proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dahil olması veya ürünün niteliği dolayısıyla nihai tüketim mallarının bir kısmında olduğu gibi çok alıcılı ve parçalı veya sermaye mallarının bir kısmında olduğu gibi süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması gibi nedenlerle bir proje paydaşının projeye dahil edilemediği durumda proje kapsamında öngörülen standart ve spesifikasyonlara göre üretilecek ürünün yeterli pazar potansiyeline sahip olması
Eş-zamanlı ve Çok Boyutlu Değerlendirmeler: Aşağıda belirtilen inceleme ve değerlendirmeler, Bakanlıkça öngörülen takvim çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli olarak yürütülür.
o TÜBİTAK değerlendirmesi:
Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GE gereksinimi olduğu durumlarda; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GE projesi değerlendirme süreci işletilir. TÜBİTAK tarafından AR-GE desteği sağlanabilecek projeler, program yönetim ofisine bildirilir. Komite, TÜBİTAK’ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için AR-GE desteği kararı alabilir.
Kesin başvuru süresi içerisinde AR-GE ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında AR-GE sürecine ilişkin başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 aydan fazla olamaz. İlgili TÜBİTAK destek programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
TÜBİTAK’ın AR-GE desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için TÜBİTAK destekleri Komite tarafından tanımlanamaz. Ancak Komite, ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla yürütüleceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla Program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılmasına karar verebilir.
AR-GE’ye ihtiyaç olmaksızın salt yatırımın gerekli olduğu veya AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda projenin yatırım kısmı için başvurusu yapılan ürünün teknolojik hazırlık seviyesinin, ürünün ve firmanın teknik açıdan üretime hazır olup olmadığının, öngörülen proje planlaması çerçevesinde yapılacak yatırım faaliyetleriyle ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespiti için TÜBİTAK tarafından inceleme yapılır.
o KOSGEB değerlendirmesi:
Yatırımcı firmanın KOBİ olması durumunda, projenin yatırım kısmı için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında talep edilen bilgi ve formların sağlanacak desteklere hak kazanma açısından eksiksiz ve hatasız olarak tamamlanmış olması gerekir. Bu durum KOSGEB tarafından incelenir.
Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve bir veya daha fazla sayıda Proje Paydaşı ile uzlaşı protokolü sunan firmalardan, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki desteklere de başvurmak isteyen firmaların, öngörülen yatırım faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen bir kısmı için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 ay arasında olmak zorundadır. Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
Komite, KOSGEB tarafından sağlanacak destek kalemleri ve miktarlarını, ilgili mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde belirleyebilir. Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanır.
o KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ’lerin, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet göstermesi, program başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve Proje Paydaşı ile işbirliği yapması şartı aranır.
o Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü değerlendirmesi:
Başvuruların Proje Bazlı Yatırım Teşviklerinden veya Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Stratejik Yatırımlar kapsamında devlet desteklerinden yararlandırılması noktasında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında talep edilen bilgi ve formlar yatırımcı tarafından temin edilir. Proje komisyonları tarafından Bakanlık tarafından sağlanabilecek devlet desteklerine ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılarak görüş oluşturulur.


Destekleme
Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine, proje süreci boyunca sağlanacak toplam destek tutarına ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. 
o Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, proje kapsamında üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin 10 yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına göre hesaplanan Toplam Katma Değer Katkısının %50’sinden ve proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz. 
o TÜBİTAK tarafından AR-GE desteklerinden yararlandırılmaları uygun bulunmayan projeler için Komite tarafından sadece Bakanlık ve/veya KOSGEB desteklerini içeren destek paketi tanımlanabilir.
Ar-Ge Dönemi:
o AR-GE destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanır.
Program kapsamında aşağıdaki AR-GE harcamalarının KOBİ'ler için %75'i ve diğer firmalar için %60'u karşılanabilecektir:
Personel giderleri
Proje personeline ait seyahat giderleri
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
Üniversiteler ve diğer AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet alım giderleri
Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri
o Proje kapsamında AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, Komite tarafından uygun görülmesi halinde proje fizibilitesinde sunulan eş zamanlı AR-GE ve yatırım süreçleri takvimi dahilinde olmak kaydıyla AR-GE faaliyetleri tamamlanmadan yatırım süreci desteklerinin sağlanmasına başlanabilir. 
Yatırım ve İşletme Dönemi: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.
o Komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Yatırıma başlama sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmalar için daha önce tanımlanan KOSGEB destekleri uygulanmaz.
o Proje kapsamında AR-GE faaliyetinin sadece tamamlayıcı veya geliştirici mahiyette yapılmasının öngörüldüğü özel durumlarda, proje kapsamında yapılması hedeflenen yatırımların sadece AR-GE faaliyetinin başarıyla tamamlanması halinde yapılması öngörülen kısmına, AR-GE faaliyetinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben başlanır.
o KOSGEB Stratejik Ürün Desteği (Yatırım Dönemi): KOBİ'lere yatırım sürecinde desteklenmeye esas tutarın %25'i erken ödeme olarak yapılacak ve 5 milyon TL'yi aşmayacak şekilde aşağıdaki destek unsurları için %30 geri ödemesiz, %70 geri ödemeli destek sağlanabilecektir:
Destek unsurları:
Makine-teçhizat giderleri 
Yazılım giderleri
Personel giderleri
Bilgi transferi giderleri
Test, analiz, kalibrasyon ve referans numune giderleri
Hizmet alımı giderleri
KOSGEB desteklerinden yararlanmaya hak kazanan projelerin paydaşları, KOBİ olmak ve proje süresince yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla satın alma taahhüdünün yerine getirilmesi halinde KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Finansman Destek Programı hükümleri çerçevesinde finansman desteğinden yararlandırılabilir.
o Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce uygulanan Teşvik Sistemleri kapsamında sağlanacak Yatırım ve İşletme Dönemi Teşvikleri: Genel Müdürlük, yatırımcıları projelerine göre 2016/9495 sayılı Karar kapsamında Proje Bazlı Teşviklerden veya 2012/3305 sayılı Karar kapsamında Stratejik Yatırım Teşviklerinden yararlandırabilir.
50 milyon TL’yi aşan sabit yatırım öngören projeler için 2016/9495 sayılı Karar kapsamında Proje Bazlı Teşvikler uygulanabilir. Desteklenmesi uygun görülen yatırım projeleri, Cumhurbaşkanı onayına sunulur ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanır.
Sağlanan teşvikler için: https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=0fe243ad-e25c-4385-9994-f917a011ebf2 
2012/3305 sayılı Karar kapsamında Stratejik Yatırım Teşvikleri için: https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=3f7d8252-5168-43ff-b31e-1c9572a5d611


Dikkat edilmesi gereken hususlar:
•          Başvuru yapmadan önce Uygulama Esasları Tebliği ile Çağrı Planının incelenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca KOBİ niteliğini haiz başvuru sahipleri için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı sayfasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
•          Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek olup, gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nin 5. maddesinde sayılan ve örneği çağrı duyurusuyla ilgili dokümanlar kısmında sunulan yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön başvuru sürecinde elektronik olarak sisteme yüklenmesiyle yapılacaktır. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulanan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir. Program Portalı (E-TUYS) Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerini sürdürebilmeleri için Ön Başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Program Yönetim Ofisine posta yoluyla ulaştırılması gerekir.
•          Komite, izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden Proje Paydaşının projeden çekilmesi, yeni bir Paydaş bulunamaması, projenin Pazar Potansiyelinden yoksun hale gelmesi, yatırımcı firmanın öngörülen hedefleri gerçekleştirememesi gibi nedenlerle projenin istenen hedeflere ulaşma imkanının kalmadığının değerlendirildiği durumlarda re’sen proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkilidir. 2012/9495 sayılı Karar kapsamında Proje Bazlı Teşviklerden yararlandırılan projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
•          Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, proje kapsamında üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin 10 yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına göre hesaplanan Toplam Katma Değer Katkısının %50’sinden ve proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamaz. Yatırımın tamamlanmasını müteakiben 10 yıl süresince kurulan yatırım tesisinin sağladığı Toplam Katma Değer Katkısı düzeyi firma tarafından yıllık bazda yeminli mali müşavir raporuyla hesaplatılarak izleyen yılın ilk izleme dönemi içerisinde Program Yönetim Ofisine sunulur. 10 yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı düzeyinin, proje kapsamında başlangıçta hedeflenen 10 yıllık toplam katma değer katkısı düzeyinin güncel değerinden yüzde elli oranında az olduğunun veya yatırımcı firmaya sağlanan toplam destek düzeyinin güncel değerinin, 10 yıllık işletme döneminde elde edilmesi beklenen toplam katma değer katkısı düzeyinin yüzde ellisini aştığının tespit edilmesi durumunda, yatırım sonrası destek sürecinde sağlanmakta olan Bakanlık destekleri Komite tarafından sonlandırılır.
•          Projeler revizyon:
o Yatırımcı firma, yatırım süreci içerisinde KOSGEB ve Bakanlık tarafından desteklenmekte olan yatırım kısımlarının her biri için en fazla üçer defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi Program Portalı üzerinden yapılır.
o Yatırımcı firma, yatırım sürecindeki revizyon talebini en erken yatırım sürecindeki ilk izleme döneminden sonra, en geç ise son izleme döneminden 2 ay öncesine kadar program yönetim ofisine yapabilir.
o AR-GE süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için AR-GE sürecine ilişkin revizyon talebi doğrudan TÜBİTAK tarafından karara bağlanarak program yönetim ofisine bildirilir. Program yönetim ofisi tarafından AR-GE süreci açısından yapılan revizyona göre yatırım sürecine ilişkin proje takvimi de revize edilerek proje komisyonu incelemesine sunulur. AR-GE sürecine ilişkin yapılan revizyonlara bağlı olarak yatırım sürecinde yapılan revizyonlar, firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.
o Yatırım süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için, Bakanlık tarafından sağlanan desteklere dayanak teşkil eden yerli makine listesinin ve ithal makine listesinin değiştirilmesine veya bu listelerde yer alan makinelerin finansal kiralama yoluyla temin edilmesine ilişkin talepler, bu listelerin her biri için ilk defa onaylanan listeye kıyasla makinelerin toplam tutarı %25’i aşan oranda değişime uğramadığı sürece revizyon olarak kabul edilmez. Ayrıca firma künyesine ilişkin değişiklik talepleri de revizyon olarak kabul edilmez. Bu fıkrada belirtilen sınır içerisinde kalan makine listesi değişikliği talepleri ve firma künyesi değişikliğine ilişkin talepler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır. Ancak bu kapsamda yapılan değişikliklerin program yönetim ofisine bildirilerek proje dosyasına eklenmesi zorunludur. Yatırım süreci desteklerinden yararlanmakta olan projeler için burada tanımlanmış değişiklikler haricindeki değişiklikleri içeren revizyon talebi, revizyonun KOSGEB tarafından desteklenmekte olan yatırım süreçlerini de kapsaması halinde ilgili süreçlerin KOSGEB tarafından incelenmesinin tamamlanmasını müteakiben, Program Yönetim Ofisi aracılığıyla proje komisyonu incelemesine sunulur. Yatırımcı firma revizyon sürecinde proje komisyonu tarafından projenin ilerlemesine ilişkin görüşlerini belirtmek üzere proje sunumuna davet edilir.
o Proje komisyonu tarafından revizyon talebine ilişkin görüş oluşturularak Komiteye sunulur.
o AR-GE ihtiyacı bulunan projeler için, AR-GE faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben firmanın talebi olmasa dahi öngörülen yatırım süreci Proje Komisyonu tarafından güncel verilere göre yeniden değerlendirilerek revizyon ihtiyacı bulunup bulunmadığı konusunda görüş oluşturularak Komiteye sunulur. Komitenin AR-GE faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakiben verdiği revizyon kararı firmanın yatırım süresi boyunca talep etme hakkı bulunan revizyon sayısı kapsamı dışında değerlendirilir.
o Revizyon yapılmasının öngörüldüğü durumlarda, sağlanması öngörülen 10 yıllık Toplam Katma Değer Katkısı hedefi de revizyon kapsamında yapılması öngörülen değişiklikler dikkate alınarak yatırımcı firma tarafından revize edilir.
•          2012/3305 sayılı Karar kapsamında süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri için Program kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere başvuru yapılamaz. Ayrıca, 2012/3305 sayılı Karar ve/veya 2016/9495 sayılı Karar kapsamındaki diğer uygulamalar için Bakanlığa başvurulması halinde Programa başvuru yapılamaz.
Başvuru ve Değerlendirme süreci takvimi: Aşağıda belirtilen öngörülen değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilir.
Program Ön Başvuru Başlangıç Tarihi: 3 Ekim 2019, Perşembe
Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi: 22 Kasım 2019, Cuma
Program Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi: 12 Kasım 2019, Salı
Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi İçin Son Tarih: 13 Aralık 2019, Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi İçin Son Tarih: 17 Ocak 2020, Cuma
Program İnceleme Sürecinin Tamamlanması: 28 Şubat 2020, Cuma
Program Komitesi Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması: 20 Mart 2020, Cuma
Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması: 23 Mart 2020, Pazartesi

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Tel: (312) 219 67 38
e-posta: hamle@sanayi.gov.tr Saygılarımızla, 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

SATSO Mobil Uygulama
 AppStore  Google Play      
 
Sosyal Medya Hesaplarımız
 Instagram  Twitter  Facebook  Youtube  Linkedin

Haftalık E-Bülten


Paylaş