SATSO Genel Sekreterleri Oda memur ve hizmetlilerinin amiri olup, başlıca görevleri şunlardır.
  • Odanın işlem ve yazışmalarını idare etmek,
  • Odaca verilecek belgeleri tanzim etmek ve bu belgelerin hazırlanması için gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamak,
  • Odanın bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
  • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesi ve saklanmasına nezaret etmek,
  • Ticaret sicili işlerini idare etmek,
  • Yapılacak yayınları idare etmek,
  • Oda memur ve hizmetlilerinin zat ve işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak,
  • Kanunun 20. Maddesi gereğince Yönetim Kurulları tarafından kendilerine devredilecek olan yetkileri kullanmak,
  • Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,

Adı Soyadı
Ünvanı Mail Adresi
Dahili No Direkt No
Teyfik ÖZTÜRK Genel Sekreter teyfikozturk@satso.org.tr 3003 0264.888.3003