KARAR:1

Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan bir alacak davası nedeniyle, Geyve İlçesinde faaliyet gösteren ve civciv yetiştirilmesi ile ilgili faaliyette bulunan şahıslarla alakalı, bu civcivlerin firmalara teslimi esnasında herhangi bir yazılı belge veya senet düzenleme hususunun bulunup, bulunmadığını yoksa bu tür işlemlerin senede bağlanmaması hususunda teamül olarak yerleşmiş olu olmadığını veyahut söz konusu işlemlerin senede bağlanıp bağlanmadığı hususunun taraflar arasındaki güvene bağlı olarak kendi aralarında kararlaştırdıkları bir durum olup  olmadığı, bu bakımdan civciv teslimine ilişkin olarak bunun karşılığı yapılacak ödemelere yönelik Geyve İlçesinde bu tür işlemlerin senede bağlanmamasının ve senetsiz işlem yapılmasının teamül olarak yerleşmiş bir uygulamanın bulunup bulunmadığı (herhangi bir hukuki işlemin devamlı olarak senede bağlanmamasının adet haline gelerek bu hususun zaman içinde herkesçe uyulmak suretiyle istikrarlı bir nitelik kazanmış bulunması ve ayrıca kamuoyunda bu teamüle inanılmış olması gerektiği dikkate alınarak) hususun tespitini talep ettiği 07/05/2014 tarih ve 2013/54 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu civciv yetiştirileceğiyle ve bu civcivlerin firmalara teslimi esnasında herhangi bir yazılı belge veya senet düzenlenmesi hususunun tarafların anlaşmalarıyla mümkün olabildiği, bu tür işlemlerin senede bağlanmaması durumunda ise Geyve İlçemizde yerleşmiş bir teamülün veya yerleşmiş bir uygulama veya riayet’i mesleki kararın (Herhangi bir hukuki işlemin devamlı olarak senede bağlanmamasının adet haline gelerek, bu hususun zaman içinde herkesçe uyulmak suretiyle istikrarlı bir nitelik kazanmış bulunması ve ayrıca kamuoyunda bu teamüle inanılmış olması gerektiği dikkate alınarak) Odamız kayıtlarında mevcut olmadığı, her firmanın bu bir teamül gereği olmamakla birlikte) farklılık gösteren ödeme anlaşma sistemleri bulunabildiğinin adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.30/05/2014.12  

KARAR:2
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30/05/2014.12

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.30/05/2014.12

Haber Tarihi : 4/6/2014
Paylaş