KARAR:1

Komitemize havale edilen T.C.Sapanca  Asliye  Hukuk  Mahkemesi’nin 2014/53 Esas  no ve  03/07/2014  tarihli yazısı görüşüldü.
                   
Komitemizce yapılan araştırmada davaya konusu  inşaat kalıp ustası olarak çalışan bir işçinin  12/06/2013 tarihi itibariyle aylık ortalama gelirinin  (21gün x 70 TL) 1470 TL (Bindörtyüzyetmiş TürkLirası) olarak tespit edildiğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.31/07/2014.15
       
KARAR:2
 
Komitemize havale edilen T.C.Karasu  Asliye  Hukuk  Mahkemesi’nin 2014/219 Esas  no ve  02/07/2014  tarihli yazısı görüşüldü.
                   
Komitemizce yapılan araştırmada davaya konusu  inşaat kalıp ustası olarak çalışan bir işçinin  06/03/2014 tarihi itibariyle aylık ortalama gelirinin  (21gün x 75 TL) 1575 TL (Binbeşyüzyetmişbeş TürkLirası) olarak tespit edildiğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.31/07/2014.15
       
KARAR:3
 
Komitemize havale edilen Vergi Denetim Kurulu- Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nın 08/07/2014 tarih ve AGB-A-3453/36-7 sayılı bilgi isteme konulu yazısı görüşüldü.

İlgi yazıda belirtilen bilgiler doğrultusunda  komitemizce yapılan araştırmada;

1-Yazıda ayrıntısı verilen binanın toplam maliyetinin  398 m2 x 660 TL = 262.680 TL (ikiyüzaltmışikibinaltıyüzseksen TürkLirası) (KDV dahil)olacağı Bu maliyete; ruhsat harçları iskan harçları , proje bedeli, zemin etüdü bedeli, imar harçları,  SASKİ proje bedeli itfaiye harçları, Çevre harçları dahil olmayıp bunların tahmini tutarı 30.000TL olabileceği)

2-6 dairedeki kapı (balkon kapısı ve pencerelerde kullanılan PVC toplam maliyetinin ;  (İlgi yazıya Mimari proje eklenmediğinden dolayı kaç adet pencere ve kapı olacağı ve ölçüleri ile ilgili bilgi olmadığından tahmini maliyet yapılabilmekte olup)  2.500 TL x 6 = 15.000 TL (onbeşbinTürkLirası) (KDV dahil) olacağı

3-6 dairenin laminant parke olması halinde (balkonlar hariç) toplam lamimant parke maliyetinin ;  398 m2 -24m2 (balkonlar) =374 m2 laminant 374 m2 x 20 TL = 7.480 TL (yedibindörtyüzseksen TürkLirası) (KDV dahil) olacağının
Adı geçen kuruma bildirilmesine.31/07/2014.15

Haber Tarihi : 6/8/2014
Paylaş