SAYIN ÜYEMİZ,


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarla ilgili 2014/43 No.lu Tebliğ, 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır. Tebliğ ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize rica ederiz.


Saygılarımla,

Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Bu Tebliğe istinaden Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50 si ise başvuru sahipleri kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Tebliğin Amacı: Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kimler başvuru yapabilir?
a) Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

b) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.
 
Ekonomik Yatırım Konularında Yatırım Tutarı Ve Destekleme Oranı
Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje gideri;
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 TL

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 TL

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 TL,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 TL,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 TL,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 TL,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 TL,

h) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 TL, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 TL' sını geçemez.


Başvuru Süresi:
Müracaatlar: Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi www.tarim.gov.tr adresine tebliğ yayın tarihinden itibaren altmış gün içerisinde (Son başvuru tarihi 24.12.2014) elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Detaylı bilgi Sakarya Tarım İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Biriminden alınabilir. Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır. Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Haber Tarihi : 21/11/2014
Paylaş