KARAR: 1
5904 Sayılı Kanun'un 13. maddesinin (b bendi ile Kdv. Kanunun 17/4-K maddesi “Konut Yapı Kooperatifinin Üyelerine Konut Teslimleri”) ibaresi çıkartılmış olup, Kanunun16. maddesi ile KDV kanununa eklenen geçici 28. Madde de “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.” Hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 5904 sayılı Kanunun yayımlandığı 3/7/2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatını almış olan konut yapı kooperatifleri tarafından, üyelerine yapılacak konut teslimleri, söz konusu konutlar için belirlenen oranlarda KDV'ye tabi tutulacaktır.
Dolayısıyla, 3/7/2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatifleri adına, bina inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren KDV mükellefiyeti tesis edilecek, vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi sözü edilen konut yapı kooperatifleri tarafından takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle KDV beyannamesi verilecektir.
Öte yandan, 3/7/2009 tarihinden önce veya sonra kurulan konut yapı kooperatifleri adına bina inşaat ruhsatı alınmadığı müddetçe KDV mükellefiyeti tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır.
3/7/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince üyelerine yapılan konut teslimlerinde ise istisna uygulaması devam edecek olup, bu kooperatifler bakımından daha önce yayımlanan KDV genel tebliğlerinde yer alan açıklamalar geçerli olacaktır. İlgili tebliğin üyelerimize duyurulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.17.12.2009.10
KARAR: 2
Mesleki sorunlar tartışıldı.17.12.2009.10
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.17.12.2009.10
Haber Tarihi : 22/12/2009
Paylaş