KARAR:1         
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, tehlikeli mal taşımacılığıyla ilgili konuların görüşüleceği toplantının gündemine alınmak üzere, Odamız üyesi ilgili firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimleri talep ettiği 21.07.2015 tarih ve 13861 sayılı yazısı görüşüldü.

a-ADR  Çerçevesinde  yürürlüğe  giren  yönetmelik,   bireysel  istasyonlara,   araç
değişikliğinden ve her sene düzenli periyodik kontrollerden dolayı ciddi mali külfet getirmektedir.
 
b-Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu akaryakıt istasyonlarına ciddi manada maddi külfet getirmektedir.    
 
Yukarıdaki tespitlerimizden dolayı, bu yönetmelik uygulamasının süre olarak uzatılmasının, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğunun iptal edilerek iş güvenliği kapsamına alınması taleplerimizin, Ticaret Servisimiz tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bir yazı ile bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.08.2015.30

KARAR:2
             
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, kendilerine tahsisli taşınmaz üzerinde, kendilerine ait kaçak akaryakıt tankları ve madeni yağların depolanması sebebiyle, yangın vb. her türlü riske karşı alınması gereken tedbirler ile asfalt tanklarının söküm işlemi sırasında alınması gereken tedbirlere ilişkin, Odamız görüşünü talep eden 28.07.2015 tarih ve 8024 sayılı yazısı görüşüldü.
            
Bu konu ile ilgili olarak, tank sökümü konusunda faaliyet gösteren yetkin firmalardan ve itfaiye müdürlüklerinden görüş alınması komitemizce uygun görülmüştür. Bunun bir yazı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.08.2015.30

KARAR:3
            
Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün, yapılmakta olan bir incelemeye esas olmak üzere motorinin fire oranlarının ekteki belge ve fotoğraflara göre tespitini talep ettiği 08.07.2015 tarih ve 7358 sayılı yazısı görüşüldü.
           
Oda Meclisimizin 28.11.1984 tarih ve 10/6 sayılı kararlarıyla tespit ettiği fire ve zayiat oranlarının ve konu hakkında TÜBİTAK raporunun baz olarak alınmasının bir yazı ile Ticaret Servisimiz tarafından, Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’ne,  bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.06.08.2015.30 

Haber Tarihi : 2/9/2015
Paylaş