KARAR:1
             
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Meslek Grubumuz Üyesi tarafından Sakarya Merkez 50 uniteli Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi İnşaatı ihalesine üstlenen Şirketine yapacağı doğalgaz servis istasyonu (RMS-C) Temini ve kurulumu işine ait dilekçesi ekindeki  tarihli toplam bedeli K.D.V. dahil TL’lik proforma faturamın Odamızca tasdik edilmesiyle ilgili 25/08/2015 tarihli yazısı ve eki proforma fatura görüşüldü.
            
Komitemizce yapılan araştırmalar neticesinde, yazı ekindeki tarihli proforma faturasındaki  fiyatın piyasa rayicine uygun olduğundan, Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince onaylanılarak, tasdik edilmesi suretiyle  adı geçen firmaya bir üst yazı ekiyle bildirilmesine.26.08.2015.33
Haber Tarihi : 2/9/2015
Paylaş