KARAR:1
             
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/880 Esas Sayı ve 08/09/2015 tarihli, mimarlık şirketinde izolasyon ustabaşısının (geo-membran-olifin, robotla kaynak uygulayıcısı, su-yangın-ısı yalıtım uygulayıcısı) alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava konusu; 01/05/2012-02/07/2014 tarihleri arasında 15-20 yıllık kıdeme sahip 2 yıl 2 ay aynı işyerinde çalışmış mimarlık şirketinde izolasyon (geo-membran-olifin, robotla kaynak uygulayıcısı, su-yangın-ısı yalıtım uygulayıcısı) ustabaşısı olarak çalışmış birinin 01/05/2012 tarihi  itibariyle alabileceği emsal ücretinin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.10.2015.30

KARAR:2 
  
SEDAŞ’ın 28.09.2015 tarih ve 9848 sayılı yazısında, “Geçmeli Tip OG Başlık Kullanımı” hakkındaki bahse konu şartname hatırlatılarak, yapılan tesislerin ilgili hususlara dikkat edilerek gerçekleştirilmesi istenmektedir.
   
Bu uygulama ile, enerji müsaadesini almış, projelerini onaylatmış ancak henüz kabulünü yaptırmadığı tesisler ile, yeni teklif vermiş olduğu ve sözleşmesini yaptığı fakat resmi işlemlere başlamadığı tesislerde kural değişikliği nedeniyle üyelerimizin ciddi sorunlar yaşayacağı aşikardır.
   
Bu husus aynı zamanda 10.Meslek Komitesini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle ilgili uygulamaya geçmek için ek bir süre veya üyelerimizin ellerindeki proje ve sözleşmesini yaptığı işleri beyan ederek, o işlerin uygulama dışında kalması önem arz etmektedir.
   
SEDAŞ’la görüşerek bu konuda ilgili uygulamaya geçiş süresi veya mevcut işler için uygulamanın istenmemesi hususunda Yönetim Kurulumuzdan SEDAŞ nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.27.10.2015.30
   
KARAR:3
             
İşyerlerinin ilk elektrik aboneliklerinde, proje ve dağıtım şirketi taleplerine göre uygun tesisat yapılması bazen mimari açıdan mümkün olamamaktadır. Üyelerimizin abonelik işlerini gereğinden fazla yatırım maliyetleri ile tamamlanması istenmektedir. Bu gibi durumlarda istenilen abonelik şartlarının, işyerlerinin mimari durumları göz önüne alınarak yapılması Ülke ve Üye menfaatleri açısından son derece önemlidir.
              
Sözkonusu talep, Karasu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi alanı içerisindeki işyerlerinden gelmiştir. Sıralı şekilde inşaatları yapılmış işyerlerinin sadece ön cepheleri bulunmakta, bu cephelerde sadece cam çerçeve olarak inşa edilmiştir. Abonelik şartı olan sayaçların işyeri dışına konulması bu ön cam çerçeve nedeniyle mümkün olamamaktadır. Alternatif olarak sayaç yerinin toplu binaların dışındaki bir alanda yapılması önerilmektedir. Bu durumda atmosferik şartlar, açık alanda korumasız sayaçlar, besleme kablolarının uzaması gibi nedenlerle gerek ekonomik açıdan gerekse kontrol açısından olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır.  
             
Benzer işyerleri de dikkate alınarak bu uygulamanın mimari imkanların elvermediği ortamlarda sayaçların işyeri içine alınabilmesi hususunda Yönetim Kurulumuzca SEDAŞ nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.27.10.2015.30

Haber Tarihi : 4/11/2015
Paylaş