KARAR:1 
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Konu hakkında meslek grubu üyelerimize Bilişim ve Planlama Servisi tarafından toplu mail ile duyuru yapılmasına.08.08.2017/49

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/666 Esas sayı ve 29/05/2017 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, ortalama 2 yıl kıdemi bulunan, üretim elemanı olarak çalışan bir işçinin alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye bildirilmesine.08.08.2017/49

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.08.2017/49

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.08.08.2017/49
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş