KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2016/227 Esas Sayı ve 28/07/2017 tarihli yazısı okunup görüşüldü. 
Dava konusu; akaryakıt istasyonunda çalışan yaklaşık 8 yıllık kıdeme sahip bir pompacının 2016 yılı Şubat ayı itibari ile alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %20 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin ilgili Mahkeme'ye bildirilmesine.17.08.2017/53

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.08.2017 tarih ve 12427 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.17.08.2017/53

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.08.2017/53

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.17.08.2017/53
Haber Tarihi : 9/10/2017
Paylaş