KARAR: 1
TBMM' de 03.06.210 tarihinde kabul edilen ve 13.06.2010 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5983 sayılı KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA görüşme açıldı.
Kooperatifler hakkında kanunla gelen değişiklikler:
1. Bilindiği üzere, yapı kooperatifleri; konut yapı kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ve toplu işyeri yapı kooperatifi olmak üzere üç çeşittir. Dolayısıyla, bundan böyle, bu üç kooperatif türü ile ilgili denetim görevi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yerine getirilecek. Ancak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın personel ve teşkilat yapısı, yapı kooperatifleri ile ilgili olarak kendisine verilen görevleri yürütmeye hazır hâle getirilinceye kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın konunun uzmanı olan personelinden hizmetine ihtiyaç duyulanlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde bir yıl süre ile geçici olarak görevlendirilebilecek.
2. yapı kooperatiflerinin denetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapılaşma ve şehircilik ile ilgili konularda görevli olması ve konut uygulamalarındaki uzmanlığı; buna karşılık birçok yapı kooperatifinde imar mevzuatına aykırı uygulamaların ortakların mağduriyetine, şehircilik ilke ve esasları bakımından birtakım problemlere sebep olması bu değişikliğin altında yatan en önemli neden.
3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler, altı ay sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bu iş ve işlemlere kaldığı yerden devam edebileceği gibi, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapabilecek ya da gerekli gördüklerini tasfiye edebilecektir. Yine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; bu iş ve işlemlerden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde taraf olacak ve adı geçen Bakanlık leh ve aleyhine açılmış olan davalarda kendiliğinden taraf sıfatını kazanacaktır.
4. kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkindir. Bundan böyle, ortak sayısı 500'den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılacaktır. Ancak, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri bu yükümlülükten muaftır. Bu düzenleme ile, her bir ortağın özgür iradesi ile hiçbir etki altında kalmadan oy kullanabilmesi, böylece genel kurul iradesinin daha katılımcı ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilecektir. (Yürürlülük Tarihi 13.06.2010)
5. Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutunun veya işyerinin çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınmasının yasaklanmasıdır. Anılan değişiklik, amacına ulaşarak dağılma sürecine girmiş kooperatiflerde çıkan veya çıkarılan ortağın konutunun kooperatiflerce geri alınmasını ve mağduriyeti önlemek v Anayasa'da yeri bulunan mülkiyet hakkına uymak amacıyla verilen önergenin kabulü üzerine 5983 sayılı Kanuna dahil olmuştur. (Yürürlülük tarihi13.06.2010)
6. İlgili bakanlık; kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine veya denetim için görevlendirilecek olan personele denetlettirebilir.
Kontrolörlerin seçilme ve çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkileri tüzükle tespit olunur.
Birinci fıkradaki teşekküller, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadırlar. Yapılan denetimler sonucunda, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda ilgili Bakanlık, bir yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.
Kooperatifler ve üst kuruluşlarına kredi veren kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilirler.
Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
Birinci fıkradaki teşekküller, ilgili Bakanlıkça teşekküle ilişkin olarak istenilen her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek zorundadır.” (Yürürlük Tarihi 13.06.2010)
7. 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“r) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile verilen görevleri yapmak, yapı kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, bu kooperatifler ile üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ve yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasına dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve denetlemek.'' (yürürlülük tarihi 13.12.2010)
8. 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının mülga (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Yapı kooperatifleri ve üst birlikleri ile ilgili olarak Kooperatifler Kanunu ve diğer kanunlar ile Bakanlığa verilen görevleri ve yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulmasına, işleyişine, tasfiyesine ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, yapı kooperatiflerinin kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
c) Yapı kooperatifçiliğinin gelişmesi ve işleyişi ile ilgili tedbirler almak, kooperatiflere mali destek sağlanmasına yardımcı olmak, teknik destek sağlamak ve gerekli mevzuatı hazırlamak,” (Yürürlülük Tarihi 13.12.2010)
Kararın Kamu Oyuna (web sitemizden )  ve Meslek Grubu üyemiz konut yapı  kooperatifi, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ve Toplu işyeri yapı kooperatiflerine posta /email yoluyla duyurulmasına.23.09.2010.19
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 23.09.2010.19
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 23.09.2010.19
Haber Tarihi : 30/9/2010
Paylaş