KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesi'nin 2014/1516 Esas Sayı ve 18/01/2018 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 17/02/2010 tarihi itibariyle ortalama 5 yıllık mesleki kıdeme sahip ergitme ocağında ergitme operatörü olarak çalışan bir işçinin alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı ile belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarının %20 fazlası arasında olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.26.02.2018/58

KARAR:2
Sanayi ve Ar-Ge Servisi Teknik Personeli Ufuk Ali AYGEN'in Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında hazırlamış olduğu sunum dosyası görüşüldü.
İlgili sunumun Bilişim ve Planlama Servisi tarafından meslek grubu üyelerimize toplu mail ile gönderilmesine.26.02.2018/58

KARAR:3
Üyelerimiz arasından komite üyelerimize gelen şifahi şikâyetlerde, çeşitli kurumlardan iş yerlerine gelen iş sağlığı - güvenliği, çevre vb. alanlardaki müfettişlerin yaptıkları denetimlerde, tespit ettikleri uuygunsuzlukların düzeltilmesi için vermiş oldukları sürelerin yetersiz olduğu, bu sebeple üyelerimizin cezalara maruz kaldıkları belirtilmektedir. Bu nedenle ilgili müfettişlerin yaptıkları denetimler sonrasında üyelerimizin mağdur olmamaları ve yürüyen işlerinin aksamaması için iş yerleriyle ilgili tespit edilen ve gidermeleri gereken eksiklikler için daha uzun süreler verilmesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazılmasına.26.02.2018/58

KARAR:4
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Memnuniyet Anketinin komite ve meslek grubu üyelerimiz tarafından cevaplandırılması hususu görüşüldü.
Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmış olup, meslek grubu üyelerimizin de ankete katılımının sağlanması için komite üyelerimiz tarafından çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.26.02.2018/58

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.02.2018/58

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.26.02.2018/58

Haber Tarihi : 31/5/2018
Paylaş