Toplantı  Kararları :

1. Meslek Grubu üyelerimizin iştigal konularına göre NACE kodları uygunluk değerlendirmesi  yapılmıştır. Çalışmamıza bir sonraki toplantıda devam edilmesine.

2. Kromel Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.10.2010 tarih fatura bedeli rayici konulu dilekçesi görüşüldü.
Söz konusu dilekçede bahsi geçen fatura değerleri komitemizce uygun görülmüş olup fatura tasdikinin  Odamız İç-Dış Ticaret Müdürlüğü'nce yapılmasına.

3. T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü ‘nün 17 09 2010 tarih ve 7173-11215 sayılı yazısı görüşüldü.
Söz konusu yazı ekindeki teknik şartnameler Komitemizce uygun görülmüş olup ilgili kuruma bildirilmesine.

4. Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.

5. Komite Üyelerinin dilek ve temennileri dinlendi.

Haber Tarihi : 28/10/2010
Paylaş