KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2010/656 Esas sayı  ve 30.05.2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  3-5 yıllık  tecrübeye sahip bir gazete sorumlu yazı işleri müdürünün,  2010 Yılı Ocak Ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık  ücret   ile ilgili yazısı görüşüldü.

Dava  konusu  3-5 yıllık  tecrübeye sahip bir gazete sorumlu yazı işleri müdürünün eğer ilgili firmayla özel hükümlü bir sözleşmesi yok ise, 2010 Yılı, Ocak Ayında alabileceği aylık ortalama ücretinin, en az yürürlükteki asgari ücret olan brüt;729,00-TL(YediyüzyirmidokuzTürkLirası), net olarak;576,57-TL(BeşyüzyetmişaltıTürkLirasıelliyedikuruş)'tan az olmamak kaydıyla aylık maaş   alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.09.06.2011.29

KARAR: 2
Toplantılarımıza iştirak edemeyen Komite Başkanımız Devrim ÖZDOĞAN ile
Vahit CEYLAN'ın komite üyeliğinin kanunen sona erdiğinden komitemizin sıradaki yedek üyeleri olan sırasıyla 1.yedek üye Pak Ajans Radyo  Televizyon Hab. Ve Rek.Yap.A.Ş. yetkilisi Hakan COŞAR'ın ile Ömür AÇBA'nın asil üye olarak bundan sonraki toplantılarımıza davet edilmesine.09.06.2011.29

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.06.2011.29

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.09.06.2011.29

Haber Tarihi : 16/6/2011
Paylaş