KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/519 Esas sayı  ve 12/12/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 6 yıllık bir mermer ustasının ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu 6 yıllık bir mermer ustasının 11.03.2011tarihinde alabileceği ortalama  ücret, o tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son 2011 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;796,50-TL (YediyüzdoksanaltıTürkLirasıellikuruş), net olarak;570,21-TL (BeşyüzyetmişTürkLirasıyirmibirkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.05.01.2012.36
           
KARAR:2
T.O.B.B.'un,  Odamız üyelerinin faaliyet (N.A.C.E.  Kodu)  kodları, meslek  grupları ile Odamızın Meslek Gruplarının  çalışmalarının kendi bünyelerinde tespit edileceğine dair 14 Aralık 2011 tarih ve 28475 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
             
Malumat hasıl olduğuna.05.01.2012.36

KARAR:3
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, T.C.Hendek Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin, 211/558 Esas sayı ve 20/12/2011 tarihli yazısı ile talep ettiği kum taşıma işinde kullanılan damperli bir kamyonun getirebileceği net gelir ile 1997 Model damperli bir kamyonun değerinin ne olabileceği hususu görüşüldü.
              
Adı geçen Mahkemeden sözkonusu Kamyonun marka ve tipinin öğrenilmesine müteakip yazının sağlıklı bir şekilde cevaplandırılabileceğinin Yönetim Kurumuza arzına.05.01.2012.36

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.01.2012.36

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.05.01.2012.36

Haber Tarihi : 11/1/2012
Paylaş