KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimliği'nin, Odamızdan talep ettiği medikal malzemeleri rayiç bedel tespit talep ettiği 14/03/2012 tarih ve 4777 sayılı yazısı ve eki piyasa araştırma mektupları ile teknik şartnameleri incelendi.
                     
Meslek Komitemizce rayiç fiyatları aşağıdaki belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

 M a l z e m e n i n     C i n s i :           M i  k t a r ı :                        B i r i m   F i y a t ı :

 Yaylı Koldaki Üst Dişli Parça                   1 Adet                                780,00-K.D.V.Hariç
 Ay Koldaki Atl Erkek Parça                      1 Adet                                780,00-K.D.V.Hariç
 Cam Kayar Kapaklı Dolap                         1 Adet                                TESPİT EDİLEMEDİ.
 Biyopsi Forsepsi Tamiri                         1 Adet                                TESPİT EDİLEMEDİ.
 Cam Sütunlu Su Monometresi                      1 Adet                                TESPİT EDİLEMEDİ.

KARAR:2
Meslek Komitemizin alt grubu olan medikalcılar ve tıbbı malzeme satıcılarıyla mesleklerinin sorunlarının görüşüleceği bir toplantının Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda yapılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.16.03.2012.37

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.03.2012.37

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.16.03.2012.37

Haber Tarihi : 2/4/2012
Paylaş