KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/209 Esas sayı  ve 14/06/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  10 yıllık bir mikser operatörünün 2010 Yılında ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
Dava  konusu 10 yıllık bir mikser opretörünün 2010 Yılında alabileceği aylık ücret,   o tarihlerdeki  yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu  2010 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;729,00-TL (YediyüzyirmidokuzTürkLirası), net olarak;521,89-TL (BeşyüzyirmibirTürkLirasıseksendokuz), 2010 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak 760,50-TL (YediyüzaltmışTürkLirasıellikuruş), net olarak ta 544,44-TL (BeşyüzkırkdörtTürkLirasıkırkdörtkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.07.2012.43

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2011/1172 Esas sayı  ve 06/06/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği, madencilik sektöründe görev yapan yaklaşık 7  yıllık tecrübeye sahip bir şirket müdürü ile muhasebe elemanın 2010 Yılı birinci ayı itibariyle ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
Dava  konusu, madencilik sektöründe görev yapan yaklaşık 7  yıllık tecrübeye sahip bir şirket müdürü ile muhasebe elemanın  2010 Yılı birinci ayı itibariyle alabilecekleri aylık ücretler,  o tarihteki   yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki,  bu  2010 Yılı ilk altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;729,00-TL (YediyüzyirmidokuzTürkLirası), net olarak;521,89-TL (BeşyüzyirmibirTürkLirasıseksendokuz), alabileceklerinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.07.2012.43

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/972 Esas sayı  ve 14/06/2012 tarihli  yazısı ile talep ettiği, 2011 Yılı Kasım Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförünün   ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.
Dava  konusu 2011 Yılı Kasım Ayı itibariyle 6 yıllık tecrübeye sahip bir ağır vasıta şoförünün alabileceği aylık ücret,  o tarihteki   yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu en son 2011 Yılı ikinci altı aydaki yürürlükteki asgari ücret brüt olarak;837,00-TL (SekizyüzotuzyediTürkLirası), net olarak;599,21-TL (BeşyüzdoksandokuzTürkLirasıyirmibirkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.12.07.2012.43

KARAR:4
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Maliye Müfettişi Musa KOCAMAN tarafından Odamızdan talep ettiği kum, mıcır ve taş tozu satışlarının karlılık oranları ile ilgili 09/07/2012 tarih ve ABG-A-1899/73-38 sayılı  yazısı görüşüldü.              
Kum, mıcır ve taş tozu sektöründe üretimin düşük olduğu aylarda %10-12, üretimin çok olduğu aylarda ise %15-16 olabileceğinin, açıklama gerektirmesi durumunda, davet edildiği takdirde Komite Başkanımız Bülent YILMAZ tarafından Vergi Müfettişi Musa KOCAMAN'a şifahi bilgi verilebileceği teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.07.2012.43
 
KARAR:5
Genel Sekreterlikçe, Sakarya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün, 1(a) Grubu Maden Ocağı ruhsatı düzenleyebilmeleri için Odamız görüşünü talep eden 02/07/2012 tarih ve 8439 sayılı yazısı görüşüldü.
                Yazı ekindeki haritada belirlenmiş olan ve koordinatlardaki, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce de (5.468,00 m2)'sinin 1 (a) grubu maden ruhsatı düzenlenmesi için uygun görülen yer Meslek Komitemizce de maden ocağı açılmasına uygun görülmüştür.12.07.2012.43 

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.07.2012.43           
           
KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.12.07.2012.43

Haber Tarihi : 23/7/2012
Paylaş