KARAR:1
              
Genel Sekreterlikçe Meslek Komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2012/411 Esas sayı  ve 14.09.2012 tarihli yazısı ile 10/05/2012 tarihi itibariyle 5 yıllık bir depo işçisinin  alabileceği ücret  hakkındaki yazısı görüşüldü.
  
Dava  konusu  5 yıllık bir tecrübeye sahip  bir depo işçisinin 10/05/2012 tarihi
itibariyle alabileceği aylık ücretin; 2012 Yılının ilk yarısındaki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki bu brüt;886,50-TL(SekizyüzseksenaltıTürkLirasıellikuruş), net;634,64-TL (AltıyüzotuzdörtTürkLirasıaltmışdörtkuruş)olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.11.10.2012.44

KARAR:2
              
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.10.2012.44 
             
KARAR:3
   
Dilek ve temenniler dinlendi.11.10.2012.44

Haber Tarihi : 18/10/2012
Paylaş