KARAR:1
          
5996 sayılı Kanunun 30uncu maddesinin 1inci fıkrasında;”bu kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tabi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlidir. Onaya tabi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tabi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır” denilmektedir.

5996 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan ve 17/12/2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre süt toplama merkezleri “onay kapsamındaki gıda işletmeleri” arasında sayılmaktadır. Aynı yönetmeliğin “Onayı tabi gıda işletmeleri” başlıklı 7inci maddesinde; Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan onaya tabi işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadır.” 8inci maddesinde “Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu yönetmeliğin Ek-*7'sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvurular.” Denilmekte olup ilgili kurumlardan alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı da ibraz edilmesi gereken evraklar arasında sayılmaktadır.
İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok fazla sayıda süt toplama merkezinin bulunması, birçoğunun işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmaması ve hatta bir kısmının 2B tarım arazilerine (Orman vasfını kaybetmiş hazine araziler )   kurulu bulunması nedeniyle işyeri açma ve çalışma ruhsatının almasının mümkün olmaması süt toplama merkezlerinin onay işlemlerinde büyük sıkıntılara sebep olmaktadır.

Bir kısmının ise Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yer alan bina gereklilikleri yönünden işletme onay şartlarını taşımadığı görülmektedir. Söz konusu toplama merkezlerinin işletme şartlı onay/onay belgesi almaması da süt işleyen firmalar açısından sıkıntılara sebebiyet vermektedir.
Bu bağlamda süt toplama merkezlerinin işletme onayına geçiş için süre tanınması veya en azından İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplama merkezlerinin yerel marjinal sınırlı faaliyet kapsamında değerlendirilerek hazırlanacak mevzuatta bu kapsamda değerlendirilmesinin hem çiftçiler, hem de firmalar açısından uygun olacağı düşünülmektedir.
Gerek Çiftçilerimizin gerekse Konu ile müteşekkil üyelerimizin mağduriyetine sebebiyet vererek İlimiz ekonomisinin zarar görmesine neden olacak  bu durumun hukuk müşavirimizce yapılacak çalışma akabinde TOBB ve ilgili bakanlığa iletilmesi hususunun Yönetim kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 19/11/2012
Paylaş