Bir Müdürün idaresinde çalışan Mali İşler Servisinin görevleri şunlardır;
  • Yıllık aidat ve hizmetler tarifesinin hazırlanması ve Meclis onayına sunulması,
  • Oda bütçesinin hazırlanması,
  • Bütçenin maddeleri ve fasılları arasındaki aktarmaların yapılması,
  • Yılsonu hesaplarının kapanışının yapılması ve bilançonun hazırlanması,
  • Oda üyelerinin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuk ettirilmesi ve tahsilinin sağlanması,
  • Aidatını ödemeyen üyelerin üyeliğinin askıya alınmasının sağlanması,
  • Günlük tahsil ve tediyelerin takibinin yapılması ve ilgili hesaplara aktarılmasının sağlanması,
  • Çeşitli beyannamelerin düzenlenmesi ve kanuni sürelerinde ödenmesinin sağlanması,
  • Aylık mizan ve gelir-gider tablolarının tanzim edilmesi ve Genel Sekreterliğe raporlanması,
  • Oda personelinin aylık ücret, ikramiye, harcırah ve fazla mesai tahakkuklarının yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi,
  • Oda iştiraklerinin takibinin yapılması,
  • Bütçe ödenekleri dâhilinde Oda yapı, demirbaş, araç, kırtasiye, büro malzemesi, basım işleri ve benzeri ihtiyaçların temini için taleplerin toplanması, kararların alınması, satın alımların sağlanması, ilgililere tesliminin yapılması ve stokların takip edilmesi,
  • Anlık satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
  • Oda demirbaşlarının kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Odanın diğer kurumlarla yaptığı sözleşmelerin hazırlanması ve takip edilmesi,
  • TOBB gıda ve kırtasiye yardımlarının tedarik edilerek dağıtımının yapılması,
  • Tüm muhasebe evraklarının dosyalanması ve muhafaza edilmesi,
  • Yönetim Kuruluna ödemeler ve mevduatla ilgili haftalık rapor hazırlanması,
  • Yükseköğrenim öğrencilerine burs verme işlemlerinin yürütülmesi,
  • Odanın mali defterlerinin tutulması,
  • Tahvil ve hisse senedi gibi kıymetli evrakın muhafaza edilmesi,
  • Kira mukavelelerinin tanzim, takip ve muhafaza edilmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

  Adı Soyadı
  Ünvanı E-Posta Adresi
  Dahili No Direkt No
  Mehmet Duman Müdür mehmetduman@satso.org.tr 3017 0264.8883017
  Çilay ARSİYA Muhasebe Vezne Memuru cilayarsiya@satso.org.tr 3018 0264.8883018
  Atilla ÖZTOPALOĞLU Mali İşler Memuru atillaoztopaloglu@satso.org.tr 3019 0264 8883019
  Eray AKYAVAŞ Muhasebe Vezne Memuru
  erayakyavas@satso.org.tr 3047 0264 8883047


  Mali İşler Servisi E-Posta Adresi: maliisler@satso.org.tr