KARAR:1
   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, T.C.Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi’nin,  21/11/2014 tarih ve 2011/540 Esas Sayılı yazısı ile yazı ekindeki sözleşme örneklerinin tetkik edilerek sözleşmenin feshi üzerine bölgede sözleşme konusu istasyon kurulması ve yeni bir bayilik sözleşmesi yapılması için makul sürenin ne olduğu talebiyle ilgili yazısı görüşüldü.
             
Makul süre taraflardan birinin almış olduğu fesih kararının Noter kanalıyla karşı
tarafa tebliğinden itibaren  başlar.  Bu süreçte sözkonusu bayilik sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Bölge gözetmeksizin hemen yapılabilir ve akabinde lisansı çıkarılabilir. Bu durumun adı geçen Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesine.07.01.2015.22

KARAR:2
   
Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi’ne, LPG’li araç LPG dolum ağzı yerlerinin görünür yerde olması ilgili ekteki yazdığımız yazıyla CD’sinin gönderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.01.2015.22

KARAR:3        
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.01.2015.22

KARAR:4     
                
Dilek ve temenniler dinlendi.07.01.2015.22

Haber Tarihi : 14/1/2015
Paylaş