KARAR:1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuz tarafından komitemize havale edilen Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sakarya'nın Eğitimine Değer Katanlar Projesi" hakkındaki 30.05.2017 tarih ve 7844873 sayılı yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna.12.07.2017.52

KARAR:2
İstasyon Yatırımları İçin Fizibilite Raporlarının Zorunlu Hale Getirilmesi ve Ön Onay Alınması
Verimli olmayan akaryakıt ve LPG istasyon yatırımları, yatırımı gerçekleştiren bayiyi zarara uğratmakla kalmayıp, bölgedeki diğer bayilerin de zarara uğramasına neden olmaktadır. Bu sebeple bayiler arasında haksız rekabet, hileli satış ve kaçak gündeme gelmektedir. 
Avrupa Topluluğu ülkeleri ile karşılaştırıldığında istasyon başına düşen ortalama satışların yarı yarıya az olması, ülkemizdeki istasyonların verimsizliğinin en önemli göstergelerindendir. Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında talep/arz edilen servis ve hizmet dolayısıyla da maliyetler dikkate alınırsa, verim ölçümünün önemi daha da ortaya çıkmaktadır.
Akaryakıt ve LPG İstasyon İşletmeciliği sektörü ile ilgili bölgesel ihtiyaçların belirlenmesine dayalı bir master plan bulunmadığından, atıl yatırımların önlenmesinde fizibilite raporu önem arz etmektedir. Sağlıklı rekabetin temini için akaryakıt ve lpg istasyonlarının fizibilitesinin bilimsel ölçütlerle yapılması ve yatırım için ön onay alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Bu nedenlerle, istasyon yatırımları için, imar, plan, tesis kurma izni, inşaat ruhsatı, İşletme Ruhsatı, EPDK Bayilik Lisansı gibi aşamaların hepsinden önce bilimsel, objektif, önceden mevzuata işlenmiş kriterlerle hazırlanacak bir fizibilite raporu ile EPDK' dan ön onay alınmalıdır.
Mevzuat düzenlemesi yapılırken, söz konusu kriterlerde öncelikle; karayolu üzerinde araç sayımı, belirli bir alandaki (çap veya yarıçap / mahalle / ilçe vb.) istasyonların satış miktarları gibi net ölçülebilir değerler dikkate alınmalı, bununla beraber kırsal yörelerde kaynaklara ulaşım zorluğu ile büyükşehirlerde işletme maliyetinin yüksekliği gibi minimum satış miktarı belirlenmesinde esneklik gerektirebilecek uç durumlar da değerlendirilmelidir.
Halihazırda 5015 sayılı Petrol Kanunu'ndaki tanımlar arasında ihtiyari olarak yer alan fizibilite raporlarının zorunlu hale getirilmesi ve istasyon yatırımlarının yukarıda arzedilen önceden belirlenecek objektif ve bilimsel ölçütlerle ön onaya tabi olması için gereğini arz ederiz.Konu hakkında Yönetim Kurulu tarafından TOBB'a yazı yazılmasına.12.07.2017.52

KARAR:3
EPDK tarafından 2015 yılı Nisan ayında internet sitesinde görüşe açılan Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Kurul Karar Taslağı' nda;
"Elektronik sistemlerle kullanıcılara istasyonlarda yapılacak akaryakıt satışlarında uygulanacak indirim oranı ilgili dağıtıcının marjından yapılır, Bu satışlar için bayilerden indirime katılması istenemez ve bayii'nin marjından herhangi bir indirim yapılamaz." denilmekteydi.
Söz konusu taslak daha sonra Kurul Kararına dönüşmemiş ve gündemden kaldırılmıştır. Aradan geçen iki yıllık süre içerisinde, indirim oranları daha da yükselmiş, daha az maliyetli perakende satışlar yüksek indirimli elektronik satışlara kaymış, bu indirimlerin maliyetleri bayilerin tolerans sınırlarının dışına çıkmıştır. Fiiliyatta indirimlerin çok büyük bir kısmı bayilere yansıtılmaktadır. Üstelik çoğunlukla dağıtım şirketleri eli ile pazarlanan bu satışlarda müşterilere uygulanan iskontolar, "ticari sır" gerekçesi ile maliyetin büyük bölümüne katlanan bayilerle paylaşılmamaktadır. Oysa, sistemin işleyişine bakıldığında ana dağıtım şirketi ile bayi müşterek olarak tüketiciye karşı sağlayıcı durumundadırlar. 
Söz konusu sistemlerin uygulaması sektördeki rekabetin çeşitlenmesi ve modern yöntemlerin kullanılması bakımından olumludur. Ancak, sistemin işleyişine yönelik mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığından burada bayilerin iki konuda mağduriyetleri oluşmaktadır. Öncelikle bayiler de ana dağıtım şirketleri gibi ayrı birer işletmedir. Bundan dolayı işletme maliyetlerine etki edebilecek kararlarda irade bayii'nin kendisinde olmalıdır. Ancak, işletme maliyetine doğrudan etkisi olan fiyat iskontosuna bayii'yle hiçbir mutabakat yapılmaksızın dağıtım şirketlerinin karar vermesi nedeniyle önemli bir mağduriyet oluşmaktadır. İkincisi ise, belirlenen iskontolu fiyatlar üzerinden bayilerin satış yapmaması halinde müşteri tarafında oluşan olumsuz imaj nedeniyle uğradığı kayıplardır. 
Yapılan açıklamalar doğrultusunda,"Elektronik sistemlerle istasyonlarda yapılacak akaryakıt satışlarında uygulanacak indirim oranı ilgili dağıtıcının marjından yapılır, bu satışlar için bayilerden indirime katılması istenemez ve bayinin marjından herhangi bir indirim yapılamaz." şeklinde EPDK Kurul Kararı alınması için gereğini takdirlerinize arz ederiz. Konu hakkında Yönetim Kurulu tarafından TOBB'a yazı yazılmasına.12.07.2017.52

KARAR:4
"08/09/2016 tarihinde Otogaz ürünü üzerindeki ÖTV'nin arttırılmasıyla tüplü/dökme LPG ve otogaz arasındaki ÖTV farkı kilogramda0,568 TL olmuştur. Aynı segmentte bulunan iki ürün arasındaki vergi farkının bu boyutlarda açılması piyasayı suistimale açık bir duruma getirmektedir. 
ÖTV'si düşük olan tüplü/dökme LPG alımı yapılarak, bunun sahada otogaz olarak satılmasıyla vuku bulan bu suiistimalin giderilmesi için tüplü/dökme LPG ÖTV'sinin otogaz ile eşitlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
Bu eşitleme; tüplü/dökme LPG ÖTV' sinin 1,210 TL/kg'dan 1,636 TL/kg' aarttırılması ve Otogaz ÖTV' sinin de 1,778 TL/kg'dan 1,636 TL/kg'a düşürülmesi şeklinde gerçekleştirilirse, tüplü/dökme LPG ve otogaz satış Pazar paylarınınsırası ile yaklaşık %25' e % 75 olması sebebi ile toplamda devletin vergi kaybı olmayacaktır. Bilakis, suiistimalin ortadan kalkması ile tahsil edilen verginin artması sağlanacaktır.
Bunun yanı sıra petrol piyasasında kaçakçılığın önlenmesi için zorunlu uygulama olarak akaryakıt istasyonlarında hayata geçirilmiş olanakaryakıt tank otomasyon sisteminin, hem akaryakıt hem LPG dağıtım ağında depo ve tesisleri kapsayacak şekilde hem de LPG (Otogaz) istasyonlarında uygulanarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Konu hakkında Yönetim Kurulu tarafından TOBB'a yazı yazılmasına.12.07.2017.52

KARAR:5
5307 sayılı kanunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37' nci maddesinde:
"Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz." der.
Ancak; 
Bu düzenlemelerden önce kurulmuş olan ve masefe tahdidine uymayan iki istasyondan bir tanesinin LPG lisansına sahip olması diğerinin LPG lisansını talep etmesini imkansız hale getirmektedir. Buda LPG'si olmayan akaryakıt istasyonun mağduriyetine yol açmaktadır.
Gerekli emniyet mesaferlerini sağlayabilen bu düzenlemeden önce kurulmuş olan akaryakıt istasyonlarınada LPG lisansının verilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederiz.12.07.2017.52

KARAR:6
Eylül ayı içerisinde daha sonra belirlecek bir tarihte Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) ve üyelerimiz arasında toplantı düzenlenmesine söz konusu toplantıdaki masrafların Oda bütçesinden karşılanmasına.12.07.2017.52

KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.07.2017/52

KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.12.07.2017/52

Haber Tarihi : 25/7/2017
Paylaş