Sayın Üyemiz;

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Tek Durak Ofis Binalarımızın (Ticari Bina 1 ve Ticari Bina 2) Kaba Karkas Betonarme İnşaatlarını yüklenici firmaya vermek üzere 28.09.2018 tarihi itibariyle ihale çıkmış bulunmaktayız. İhaleye son başvuru tarihi 08.10.2018 Pazartesi günü saat 12.00 olarak belirlenmiş olup aynı gün saat 13.30'da, verilen teklif zarfları SATSO İhale Komisyonu tarafından katılımcılar huzurunda açılacaktır.  

Söz konusu iş için ihaleye girip teklif vermek isteyen Üyelerimizin, aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmalarını ve Odamızdan İdari Şartname & Teklif Kuralları ile Betonarme Bina Projelerini CD ortamında temin etmelerini önemle rica ederiz.    

TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK ŞARTLARI

Müteahhit'in teklif verebilmesi ve ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri teklifi kapsamında ve teklifi ile birlikte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na sunması gerekmektedir: 

i.​ Müteahhit'in, iş yeri ve civarını görüp incelemiş, mevcut bilgileri edinmiş, İş'in niteliğini olabildiğince anlamış, zemin altı durumu, hidrolojik ve hava şartları, İşin kapsamı ve niteliği, İşin tamamlanması için gerekli malzemelerin neler olduğu, malzeme temin edilememesinin süre uzatım nedeni olamayacağı hususları hakkında bütün bilgilere sahip olduğunu, tüm projeleri kontrol ettikten sonra kabul ettiğini teyit eden beyanı 

ii. Müteahhit'in okuyup kabul ettiğini teyit edecek şekilde, her sayfası firma kaşesi ile mühürlenerek, firma yetkililerince imzalanmış olan, Sözleşme metni ve ekleri ile İhale dosyasında bulunan diğer bütün evraklar, şartname ve projeler (elektronik ortamdakiler dahil), 
iii. Tebligat bilgileri (tebligat için Müteahhit'in iletişim bilgileri olan adres, irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini içermelidir)
iv. Teklif Mektubu  (Götürü Bedel Kaba İnşaat İşinin tümünü kapsayacak şekilde)
v. Müteahhit'in mevzuat gereği kayıtlı olduğu Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
   - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   - ihale tarihi itibari ile en az 5 yıldır SATSO'ya kayıtlı, faal ve aidat borcu olmayan üye olması,
   - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
vi. Teklif verenin, Müteahhit adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
   - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
   - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Anonim Şirketler için varsa Yönetim Kurulu İç Yönergesi), 
vii. Müteahhit'in bağlı olduğu Vergi dairesinden alacağı “Vergi Borcu Yoktur Belgesi”
viii. Bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağı “Prim İlişiksiz Belgesi” 
ix. İş Deneyim Belgeleri 
   - Müteahhit'in, ihale konusu iş ile ilgili son 10 (on) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği, Müşterisi tarafından kusursuz kabul edilen deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi (Müteahhit'in ihale konusu iş veya benzer işlerdeki, ticaret binaları , okullar vb…deneyimini ortaya koyan İş Bitirme Belgesi'nin “Aslı” veya noter onaylı “Aslı Gibidir” kopyası) sunulacaktır. 
   - En az 15 yıllık İnşaat Mühendisi veya Mimar olması halinde diploması da iş bitirme belgesi yerine geçecektir. 
x. Teklif edilen tutarın en az yüzde 20 si tutarında bir yıl süreli banka teminat mektubu verebileceğine dair banka tarafından verilecek referans yazısı (ihale dosyasında olacaktır)
xi. Beyan Dokümanı,
xii. Teknik Personel Taahhütnamesi,
xiii. Yapı Araçları Taahhütnamesi,
 
Yukarıda sayılan tüm hususlarla ilgili belge ve dokümanları kapalı zarf içerisinde SATSO'ya teslim etmesi gerekmektedir. 
 
Saygılarımızla,
 

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Haber Tarihi : 28/9/2018
Paylaş