Bir Müdürün idaresinde çalışan Mali İşler Servisinin görevleri şunlardır;
  • Yıllık aidat ve hizmetler tarifesinin hazırlanması ve Meclis onayına sunulması,
  • Oda bütçesinin hazırlanması,
  • Bütçenin maddeleri ve fasılları arasındaki aktarmaların yapılması,
  • Yılsonu hesaplarının kapanışının yapılması ve bilançonun hazırlanması,
  • Oda üyelerinin yıllık ve munzam aidatlarının tahakkuk ettirilmesi ve tahsilinin sağlanması,
  • Aidatını ödemeyen üyelerin üyeliğinin askıya alınmasının sağlanması,
  • Günlük tahsil ve tediyelerin takibinin yapılması ve ilgili hesaplara aktarılmasının sağlanması,
  • Çeşitli beyannamelerin düzenlenmesi ve kanuni sürelerinde ödenmesinin sağlanması,
  • Aylık mizan ve gelir-gider tablolarının tanzim edilmesi ve Genel Sekreterliğe raporlanması,
  • Oda personelinin aylık ücret, ikramiye, harcırah ve fazla mesai tahakkuklarının yapılması ve ödemelerin gerçekleştirilmesi,
  • Oda iştiraklerinin takibinin yapılması,
  • Bütçe ödenekleri dâhilinde Oda yapı, demirbaş, araç, kırtasiye, büro malzemesi, basım işleri ve benzeri ihtiyaçların temini için taleplerin toplanması, kararların alınması, satın alımların sağlanması, ilgililere tesliminin yapılması ve stokların takip edilmesi,
  • Anlık satın alma işlemlerinin yürütülmesi,
  • Oda demirbaşlarının kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Odanın diğer kurumlarla yaptığı sözleşmelerin hazırlanması ve takip edilmesi,
  • TOBB gıda ve kırtasiye yardımlarının tedarik edilerek dağıtımının yapılması,
  • Tüm muhasebe evraklarının dosyalanması ve muhafaza edilmesi,
  • Yönetim Kuruluna ödemeler ve mevduatla ilgili haftalık rapor hazırlanması,
  • Yükseköğrenim öğrencilerine burs verme işlemlerinin yürütülmesi,
  • Odanın mali defterlerinin tutulması,
  • Tahvil ve hisse senedi gibi kıymetli evrakın muhafaza edilmesi,
  • Kira mukavelelerinin tanzim, takip ve muhafaza edilmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

  Mehmet DUMAN
  Mali İşler Müdürü
  Dahili Tel : 3017 Direkt:0264.888.3017
  Çilay ARSİYA
  Mali İşler Vezne Memuru
  Dahili Tel : 3018 Direkt:0264.888.3018
  Atilla ÖZTOPALOĞLU
  Mali İşler Memuru
  Dahili Tel : 3019 Direkt:0264.888.3019
  Eray AKYAVAŞ
  Mali İşler Vezne Memuru
  Dahili Tel : 3047 Direkt:0264.888.3047  Mali İşler Servisi E-Posta Adresi: [email protected]