KARAR:1
               
KOSGEB gelirlerinin 3624 sayılı KOSGEB Kuruluş Kanunun 4684 sayılı değişik KOSGEB Bütçe Kaynaklarının sıralandığı 14.maddesi g bendinde (“Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış hasılatlarının yüzde 1'i oranında ayrılacak pay) olarak belirtildiği üzere ;  Yatırım yapmak üzere Organize Sanayi Bölgelerinden arsa satın almak isteyen müteşebbislerin, satın alacakları arsa  satış bedelinin %1 ‘i kadar bir tutarı KOSGEB ‘e ödeme yapmak durumunda olmaları müteşebbisleri  olumsuz etkileyen  bir uygulamadır.

Söz konusu payın kaldırılması hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için konunun TOBB‘ne aktarılmasına.24.01.2014.08

KARAR:2
Son düzenlemelerle(Anayasa mahkemesi 31 10 2013 tarih ve  2013/49 esas 125 karar sayılı  iptal kararı ) Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel kişiliklerinin kamulaştırma  yetkisi kaldırılmıştır. Bu durum Türkiye genelinde yeni kurulacak olan ve kuruluşunu tamamlamamış olan OSB'ler açısından hukuki ve fiili sıkıntı ve karışıklık yaratacaktır.
OSB'lerin kuruluşuna katılan İl Özel İdareleri büyükşehirlerde kapanma aşamasında olduğundan OSB lerde kamulaştırma iş ve işlemlerinin ne şekilde ve hangi kurum nezdinde yürütüleceği konusu belirsizliğini korumaktadır.
Bu nedenle OSB müteşebbis heyet başkanlıklarının yapılacak bir düzenlemeyle valiler üzerinde bırakılması ve de devlet adına kamulaştırma yetkisinin özel bir düzenlemeyle valiliklere verilmesi OSB lerde belirsizliğini koruyan kamulaştırma yetkisi karmaşasını ortadan kaldıracaktır.

Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak OSB'lerde kamulaştırma yetkisi belirsizliğinin  giderilmesi için konunun TOBB ‘ne aktarılmasına.24.01.2014.08

KARAR:3
TOBB‘nin  19/12/2013 tarih ve 25925 sayılı hayvansal yan ürün ithalatındaki  uygulamalar konusunda bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Söz konusu yazının 04 ve 27. meslek grubu üyelerine e-mail ile duyurulmasına.24.01.2014.08

Haber Tarihi : 10/2/2014
Paylaş