KARAR:1            
 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Kaynarca Asliye (İş Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin 2015/184 Esas sayı ve 12.02.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu şirket ile aynı üretim faaliyeti içerisinde bulunan firmalarda usta başı olarak çalışan personellerin çalıştıkları bölümler itibariyle aldıkları ücretlerin yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine. 10.03.2016.36
            
KARAR:2            
             
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı çerçevesinde oluşturulan eylem planı gereğince Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK)’nun oluşturulduğundan bahisle sözkonusu çalışmalara veri  oluşturmak adına anket formunun cevaplandırılmasını talep ettikleri 23.02.2016 tarih ve 5247-839 sayılı yazısı görüşüldü.
             
Sözkonusu anketin adıgeçen Müdürlükten elektronik ortamda talep edilerek tüm meslek grubu üyelerimize Odamız Bilişim ve Planlama Servisince toplu e-mail yoluyla gönderilmesine.10.03.2016.36

KARAR:3          
             
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.03.2016.36

KARAR:4            
   
Dilek ve temenniler dinlendi.10.03.2016.36
Haber Tarihi : 21/3/2016
Paylaş