İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.


İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.


İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.


İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


İş Makinesinin Tescil Edilmesi için İstenen Belgeler:

1-Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben Dilekçe (Ek:1/Ek:2)
2-İş Makinası Sahiplik belgesi;
a)Sıfır araçlar için Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak Gümrük Giriş Beyannamesi ve Gümrük Vergisinin ödendiğine dair Makbuz) *Teknik Belge (Ek:3)

b)İkinci el araçlar için Noter Satış Sözleşmesi(Noter tarafından iptal edilen Tescil Belgesi Sözleşmeye eklenecektir.)

NOT: Sahiplik belgelerinin Aslı veya Noter Tasdikli sureti kabul edilir.

3- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak Sahiplik Belgesi.

4-İmza Sirküleri/Beyannamesi veya Vekaletname

5-Oda harcı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılır. 


İş Makinesi Tescili İle İlgili Önemli Bilgiler

1. İş Makinesi alımları yapıldıktan sonra kanunen tescil edilmek zorundadır.
  • Sıfır Makineler için 90 gün
  • İkinci El Makineler için 30 gün
2. Sahiplik ile ilgili istenen belgeler sunulamadığı takdirde mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (TC Sakarya Sulh Hukuk Mahkemesi)
  • Sahiplik belgesinde …. Firmasına/kişisine ait olduğu bilgisi ve teknik belge yer almalıdır.
3. İthal edilen iş makinelerinde mutlaka Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen) bulunmalıdır.

Hurdaya Ayrılacak İş Makinaları İçin Gerekli Olan Evraklar;

• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış, iş makinesinin hurdaya ayrılma sebebini de içeren ve hurdaya ayrılmasını talep eden bir dilekçe,

• İş Makinası Tescil Belgesi aslı,

• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)
________________________________________
ÖNEMLİ NOT: Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile bir daha tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.

İkinci El (Noterden Devri)İş Makinası Yapılan Araçlar İçin

• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve İş Makinesinin Tescilini talep eden bir dilekçe,
• Noter Satış Sözleşmesinin aslı,
• Noter Tarafından İptal Edilen Satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
• Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
• Araç sahibine ait İkametgâh Belgesi (varsa Şahıslar için),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
• Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesinden alınacak Sahiplik Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)


Hukuki olarak ve adli merciler ile çeşitli kamu Kurum ve kuruluşları, değişik nedenlerle (Cezai İşlem, Borç, Alacak Vb.) İş Makinası Tescil Kayıtlarına;

“Rehinlidir”, “Satılamaz ve Devredilemez”, “Hacizlidir”, “Çalınmıştır” ve “İcra Takibindedir” gibi şerhlerin işlenmesi veya kaldırılmasını talep etmektedirler.

Rehin, haciz ve kısıtlayıcı şerhlerin İş Makineleri Tescil Kayıtlarına İşlenmesi Ve İş Makineleri Tescil Kayıtlarına işlenen kısıtlayıcı şerhlerin kaldırılması için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Haciz/Kısıtlama Şerhi Kaldırma İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil kaydına işlenmiş olan kısıtlama şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
• Haciz veya kısıtlama şerhinin kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınmış olan kaldırma yazısı
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)
Rehin Şerhi İşlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,
• Rehin Sözleşmesi aslı,
• Tescil Belgesi aslı,
• Rehin sözleşmesinin taraflarına Ait İmza Sirküleri (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),


Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışına İhraç Edilecek İş Makinelerinin İlişik Kesme İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar;

• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe(Yurtdışına satışından dolayı İş Makinası Düşümü)

• İhracat Faturası(veya Proforma Invoice) aslı (yurt dışına kesilen),

• İş Makinası Tescil Belgesi(Aslı)

• TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden yapılan başvurunun ekran görüntüsü,(Bilgisayarınızda Ctrl+ PrtScr7SysRq basılı tutarak Ekran görüntüsünü alabilirsiniz.)

• İmza sirküleri veya Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

NOT: İlişik Kesme İşlemleri; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı genelgesine istinaden; “1057 kodlu TPS-TOBB- İş makineleri ilişik kesme belgesi başvurusu” ile yapılmaktadır.

İlk Defa (Sıfır) İş Makinası Tescili Yapılacak Araçlar İçin

• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
• Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir)
• Fatura (Asıl ve fotokopi),
• Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak Gümrük Giriş Beyannamesi Ve Gümrük Vergisinin Ödendiğine Dair Makbuz).
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse).

Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:

1. Aracın cinsi
2. Markası
3. Modeli
4. Tipi
5. Net ağırlığı (kg)
6. Şasi numarası
7. Motor numarası
8. Motor gücü (BG/KW)
9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
12. Uzunluk (cm)
13. Yükseklik (cm)
14. Genişlik (cm)
15. Tekerlek adedi
16. Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı
17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
18. Ekipmanları
19. Takribi Değeri (TL)
20. Diğer Özellikleri

1. Zayi edilen tescil belgeleri için (Unvan Değişikliği,kayıp, çalıntı, yanmış ise)

• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,

• Gazete İlanı aslı (İstanbul’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanını da içeren bir kayıp ilanı)

• Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,

• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

• Mahkemeden (ilgili Sulh Hukuk Mahkemesinden) alınmış sahiplik belgesi (ya da Bilirkişi Delil Tespit Raporu) aslı;Mahkeme kararının kesinleşme şerhi (Şahıs/Firma’ya ait olduğu kanısına varılmıştır ifadesi olması gerekliliği ),Teknik belge (bilirkişi delil tespit raporunda teknik bilgiler eksik ise),


2. Yıpranmış Tescil Belgeleri İçin;
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
• Eski (yıpranmış olan) İş Makinası Tescil Belgesi,
• Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

3. Unvan Değişikliği İşlemleri İçin;
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
• Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

4. Mahkeme Kararı İle Gerçekleştirilecek Olan Tescil İşlemleri İçin
Herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış olan ve tescil edilmesi içi yukarıda belirtilen (A), (B) ve (C) No.lu tescil işlemleri için gerekli olan evrakların temin edilememesi durumunda, aşağıda belirtilen evraklar ile tescil başvurunda bulunulabilir.
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
• Mahkemeden( Sulh Hukuk Mahkemesinden) alınmış sahiplik belgesi (içersinde Bilirkişi Delil Tespit Raporu ve Teknik Belgesi) aslı;

• Mahkeme kararının kesinleşme şerhi (Şahıs veya Firmaya ait olduğu kanısına varılmıştır. ifadesi),
• Teknik belge (bilirkişi delil tespit raporunda teknik bilgiler eksik ise),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

5. Şirket Birleşmesi Yoluyla Tescil Edilecek Olan Araçlar İçin
• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,
• Firmanın eski unvana göre tanzim edilmiş olan İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

Veraset İlamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin


• Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve İş Makinesinin Tescilini talep eden bir dilekçe,

• Veraset İlamı aslı,

• Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz

• Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (varsa Şahıslar için),

• İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),