İhracat Belge Onayı
Ticaret ve Belgeler servisi tarafından İhracat belgelerinin satış ve onay işlemleri yapılmaktaolup, satın almak için sayfanın altında bulunan satış talepnamesini doldurarak Odamız'a başvurabilirsiniz.
Odamızda Tasdik Edilen İhracat Belgeleri:

MENŞE ŞAHADETNAMESİ
Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe şahadetnamesi (ABC) Formu zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir. Bu belge A, B ve C olmak üzere üç nüshadan oluşmaktadır. C nüshası Oda'da kalır. İthalatçı firmanın isteği doğrultusunda, A.TR ve Menşe şahadetnamesi aynı anda düzenlenebilmektedir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu Sanayi veya Ticaret Odası tarafından tasdiklenmektedir.

Menşe Şahadetnamesi onayı MEDOS sistemi üzerinden yapılarak sonrasında Odamıza ıslak imza ile onaylanmaktadır. Belgenin ekinde talep edilen evraklar; ihraç ürünleri firmanın kendi üretimi ise ihracat faturasının fotokopisi yeterlidir. Ancak başka bir tedarikçiden temin ediliyor ise tedarikçi faturası, eğer ithal girdi var ise İthalat Beyannamesi (Gümrük Giriş Beyannamesi), İthalat Invoice ile Gümrük Vergi Alındı Makbuzunun fotokopisi eklenmelidir.

FORM A (öZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)
Form A Menşe şahadetnamesi Kanada, Yeni Zelanda, A.B.D, Japonya, Avusturalya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya'nın Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde ülkemize sağladıkları tavizli gümrük oranlarına konu mallar için söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta aranan belgedir.

Ülkemizden eski SSCB Ülkelerini oluşturan Bağımsız Devletler Topluluğu'na ihraç edilen malların Rusya Federasyonu'na yeniden ihraç edilebileceği düşüncesiyle, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yapılan ihracat işlemleri için de özel Menşe şahadetnamesi (Form A) düzenlenebilmektedir. İhracatçı firmanın başlı bulunduğu Sanayi veya Ticaret Odası tarafından tasdiklenmektedir.

Form/A belgesi de esasen menşe ispat belgesi olup düzenlemede Menşe Kuralları geçerlidir. Ayrıca belgenin arka tarafından yazılı bilgilere göre  8. Kutuya gerekli harf yazılmalıdır.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ


Türkiye ile AT arasında Ortaklık Anlaşması ve bununla ilgili Katma Protokol uyarınca iki taraf arasında kurulan Gümrük Birliğinde, karşılıklı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanma "Malların Serbest Dolaşımı" ilkesi bazında gerçekleşmektedir ve MEDOS Sistemi üzerinden online olarak onaylanmaktadır.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜRÜNLER İÇİN DÜZENLENİR ?
Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol'de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda hangi malların AT ve Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunacağı açıklanmıştır; Türkiye ve Topluluk menşeli olan ürünler, Üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş,bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyalar serbest dolaşımda sayılırlar.İşlem görmüş ürünlerin AT'na ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünler için, Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergilerin, ilgili çıkış gümrüşüne yatırılması ve ihracatçı ülke tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi durumunda, sözkonusu işlenmiı ürünler, Katma Protokol hükümleri uyarınca, tercihli sistemden yararlanabilmektedir. Katma Protokol'ün 2nci maddesinde de, hangi malların serbest dolaşıma tabi olacağı belirtilmiştir.

Türkiye ve Topluluk menşeli ürünlerin, Türkiye ve Topluluk ülkelerine ihracatı esnasında, bu ürünlerin üretiminde kullanılan ve Türkiye ve Toplulukta serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen verginin "Fark Giderici Vergi" adı altında ihracatçı ülke tarafından tahsil edilmesi hükme başlanmıştır.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜLKELERE DÜZENLENİR ?
1- Almanya
2- Fransa
3- İtalya
4- Belçika
5- Lüksemburg
6- Hollanda
7- Danimarka
8- İrlanda
9- İngiltere
10- Yunanistan
11- Portekiz
12- İspanya
13- Avusturya
14- Finlandiya
15- İsveç
16- Polonya
17- Çek Cumhuriyeti
18- Macaristan
19- Estonya
20- Slovenya
21- Letonya
22- Slovakya
23- Litvanya
24- Malta
25-Romanya
26-Bulgaristan

- Yukarıda belirtilen ülkelerde serbest dolaşımda bulunan ihracata konu sanayi ürünlerinin Katma Protokol'de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ATR Dolaşım Belgesi düzenlerler.

- ATR Dolaşım Belgeleri, Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

- Aşağıda belirtilen şekilde Türkiye'den AT Ülkelerine veya AT Ülkelerinden Türkiye'ye sevki yapılan eşya doğrudan nakledilmiş sayılmaktadır.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ EKİNDE İSTENEN BELGELER:

- İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla kanuni temsilcileri, DOLAŞIM BELGESİNDE kayıtlı eşyanın, TÜRKİYE MENŞELİ olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri, Dolaşım Belgesi ile birlikte ODAMIZA vermekle yükümlüdür.

ATR Dolaşım Sertifikası tasdik işlemlerinde gerekli Taahhütname için lütfen aşağıdaki formu doldurarak, istenilen diğer evraklarla birlikte Odamıza başvurunuz.

Üretmiş olduğunuz ancak özel gerekçeler nedeni ile Kapasite raporunuzda yer almayan ürünlerin için hazırlanmış olan ihracat evraklarınızla birlikte aşağıda yer alan formu doldurarak Odamıza başvurunuz.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

Türkiye'nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Odamız tarafından onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir .

EUR.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenen belgedir

EUR.1 Dolaşım Sertifikası, sertifikası muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ihracatçı tarafından doldurulduktan sonra Ticaret / Sanayi Odaları tarafından gerekli kontroller yapılarak tespit edilen ve gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerli olan menşe ispat belgesi olup aramızda tercihli ticaret anlaşması olan ülkelerle yapılan ticarette indirimli tarifeden yararlanmayı sağlar.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜLKELERE DÜZENLENİR ?
Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu; AB, EFTA, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşmaları vardır ve bu anlaşmaların hepsinde aynı menşe kuralları uygulanmaktadır.

PAMK dışında olup Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler; İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, ayrıca Fas, Filistin, Suriye ve Tunus ile de serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.

Eur.1 Dolaşım Sertifikası EFTA ülkeleri, ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler, AB
ülkelerine yapılan işlenmiş tarım ürünleri (konserve, turşu, kapari, kurutulmuş domates ve salça gibi) ayrıca bu belge AKÇT (demir-çelik) ürünleri için de kullanılır.

Serbest Ticaret Anlaşmamız Bulunan Ülkeler:

1- İsrail Devleti
2- Makedonya Cumhuriyeti
3- Hırvatistan Cumhuriyeti
4- Bosna Hersek
5- Filistin Kurtuluş Örgütü
6- Tunus
7- Fas
8- Suriye
9- Mısır
10-Arnavutluk
11- Gürcistan
12- Karadağ
13- Sırbistan
14- Şili
15- Ürdün

EFTA ülkeleri:

9- İsviçre Federasyonu
10- Norveç Krallığı
11- İzlanda Cumhuriyeti
12- Lichtenstein Prensliği


EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI EKİNDE İSTENEN BELGELER
İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilciler, EUR.1 dolaşım sertifikasında kayıtlı eşyanın, Türk menşeli olduğuna veya Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri, dolaşım sertifikası ile beraber Odamıza iletmek ve tasdik ettirmekle yükümlüdür.

EUR.1 dolaşım sertifikasının en arka sayfasında yer alan ihracatçı beyan bölümünün uygun şekilde doldurularak tevsik edici fatura ve belgelerle Odamıza başvurulması gerekmektedir.

Bahse konu İhracatçı Beyanı bölümünü kısaca ihraç ürününün üretim hikayesi olarak adlandırabiliriz.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası tasdik işlemleri için gerekli Taahhütname için lütfen aşağıdaki formu doldurarak istenilen diğer evraklarla birlikte Odamıza başvurunuz.

İhracat belgelerinin onaylanması ve satın alınması için gerekli matbu başvuru dilekçe ve talepnamelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.